Get Adobe Flash player

Jesteś tutaj

Strona główna

nowa odsłona Sarzyńskiego Konkursu Chemicznego

Regulamin

zgłoszenia do 5 stycznia 2016 r.

 1. Organizatorami Podkarpackiego Gimnazjalnego Konkursu Chemicznego są:

 

 • Gimnazjum im. Jana Pawła II w Nowej Sarzynie
 • Publiczne Gimnazjum im. Ks. Stefana Kardynała  Wyszyńskiego w Rakszawie
 • Gimnazjum im. Pamięci Ofiar Pacyfikacji w Woli Zarczyckiej
 • Zespół Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku

 

Mecenat nad konkursem sprawują władze samorządowe Nowej Sarzyny i Rakszawy

 

 1. Patronat:

Podkarpacki Kurator Oświaty

 

Wydział Chemiczny

Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza

w Rzeszowie

 

Zakłady Chemiczne Ciech Sarzyna

w Nowej Sarzynie.

 

Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie

 

Urząd Gminy w Rakszawie

 

PTCH – Oddział w Rzeszowie

 

 1. Zasady uczestnictwa i przebieg konkursu :
 • Podkarpacki Gimnazjalny Konkurs Chemiczny adresowany jest do uczniów gimnazjum oraz zainteresowanych chemią uczniów szkół podstawowych           i odbywa  się w dwóch etapach.
 • Terminy obu etapów  konkursu, miejsce drugiego etapu oraz termin i miejsce podsumowania konkursu będą podane co najmniej  miesiąc przed pierwszym etapem na stronach internetowych organizatorów konkursu.

 

ETAP I – szkolny

 

 • Etap szkolny konkursu przeprowadzany jest w terminie ustalonym przez organizatorów i opublikowanym na ich stronach internetowych  o godzinie 1000 w macierzystej szkole uczestników.
 • Komisję powołuje dyrektor  szkoły.
 • Zadania konkursowe opracują wspólnie nauczyciele Międzyszkolnego Zespołu  Nauczycieli Chemii.
 • Zadania, przykładowe rozwiązania i punktacja  I etapu konkursu umieszczane są na stronie internetowej, do której linki przesyłane są drogą elektroniczną      w przeddzień konkursu.
 • W dniu konkursu o godz. 800  na stronie internetowej, do której linki przesyłane zostały drogą elektroniczną w przeddzień konkursu, udostępniane są zadania konkursowe, a o godz. 1200  pod przesłanym drugim adresem zostaną podane przykładowe rozwiązania zadań wraz z punktacją.
 • Zestaw zadań na I etap konkursu składa się: z zadań zamkniętych – test jednokrotnego wyboru i zadań otwartych.
 • Uczestnik na rozwiązanie  zestawu zadań ma 60 minut.
 • Uczestnik może korzystać z kalkulatora prostego, pracę pisze długopisem lub piórem kolorem czarnym lub niebieskim, rozwiązania ołówkiem nie będą oceniane.
 • Do II etapu konkursu (finału) kwalifikuje się uczeń, który uzyskał  co najmniej 75% maksymalnie możliwej liczby punktów (lub jeden uczeń z najwyższą liczbą punktów, gdy nikt z uczestników z danej szkoły nie osiągnął poziomu 75% maksymalnie możliwej liczby punktów)
 • Protokół w wersji elektronicznej powinien być przesłany do 3 dni po pierwszym etapie konkursu na adres: konkurschem@wp.pl . (wzór protokołu będzie umieszczony w załączniku do zadań konkursowych na stronie internetowej).
 • Lista wszystkich uczniów zakwalifikowanych do II etapu konkursu zamieszczana jest na stronach organizatorów w terminie do 7 dni po I etapie konkursu.
 • Protokoły pozostają w dokumentacji pracy zespołu oceniającego.

 

ETAP II - finałowy

 

 • Zestaw zadań na II etap konkursu składa się: z zadań zamkniętych – test jednokrotnego wyboru i zadań otwartych.
 • Uczestnik na rozwiązanie  zestawu zadań ma 90 minut, może korzystać z kalkulatora.
 • Zadania konkursowe opracuje mgr inż. Dymitr Malec – nauczyciel Zespołu Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku.
 • Komisję konkursową oraz  zespół oceniający tworzą nauczyciele chemii z tych szkół, z których uczniowie uczestniczą w II etapie konkursu.
 • Zespół oceniający ocenia prace konkursowe niezwłocznie po zakończeniu pracy uczestników w dniu przeprowadzenia II etapu konkursu i sporządza listę rankingową.
 • Po zakończeniu konkursu uczestnicy mają zapewnioną opiekę na czas oceny prac.
 • Laureatem konkursu zostaje pięciu uczestników z najwyższą liczbą punktów z listy rankingowej ustalonej przez zespół oceniający.
 • Wyróżnienie otrzymuje pięciu kolejnych uczestników z listy rankingowej ustalonej przez zespół oceniający.
 • Organizatorzy zastrzegają  sobie głos decydujący w przypadku przyznania szczególnego wyróżnienia w porozumieniu z zespołem oceniającym.
 • Wyniki II etapu konkursu wraz z listą laureatów i uczestników wyróżnionych

w konkursie umieszczane są  na stronach organizatorów w ciągu 7 dni od przeprowadzenia konkursu.

 • Protokół wraz z pracami uczestników pozostaje w dokumentacji pracy zespołu i przechowywany jest przez okres jednego roku.

 

 1. Zakres programowy :

 

I  ETAP

 

 1. Znajomość zagadnień:

 

 • mieszaniny, sposoby rozdzielania składników,
 • prawo stałości składu, prawo zachowania masy,
 • typy reakcji chemicznych, reakcje egzoenergetyczne i endoenergetyczne, reakcje utleniania i redukcji,
 • budowa atomu, izotopy, promieniotwórczość naturalna,
 • masa atomu, masa cząsteczki, masa atomowa, masa cząsteczkowa,
 • aktywność metali i niemetali,
 • wartościowość, wiązania chemiczne: kowalencyjne, kowalencyjne spolaryzowane, jonowe,
 • środowisko naturalne – powietrze, woda,
 • rodzaje roztworów, rozpuszczalność, stężenie procentowe roztworu, odczyn, pH roztworu,
 • właściwości, otrzymywanie, znaczenie najważniejszych tlenków, wodorotlenków, kwasów, soli
 • reakcje przebiegające w roztworach wodnych (cząsteczkowe, jonowe i jonowe skrócone),
 • właściwości fizyczne , chemiczne najważniejszych pierwiastków i związków chemicznych.

 

 1. Najważniejsze umiejętności:

 

 • odczytywanie i stosowanie informacji zawartych w układzie okresowym, tabeli rozpuszczalności, innych tabelach, wykresach, schematach,
 • poprawny zapis wzorów chemicznych, równań reakcji,
 • konstruowanie schematów, rysunków, wykresów,
 • planowanie typowych eksperymentów chemicznych, opisywanie spostrzeżeń, formułowanie wniosków,
 • przewidywanie, czy zachodzą reakcje chemiczne pomiędzy wybranymi substancjami chemicznymi,
 • przewidywanie sposobów identyfikacji różnych substancji,
 • wykorzystanie reakcji jonowych do identyfikacji jonów,
 • wykonywanie obliczeń chemicznych związanych z:

-   liczbą cząstek elementarnych w atomie,

 • masą atomu, cząsteczki, masą atomową, cząsteczkową,
 • prawem stałości składu, prawem zachowania masy,
 • składem związków chemicznych i mieszanin,
 • stechiometrią równań reakcji,
 • stężeniem procentowym roztworów, rozpuszczalnością ciał stałych, gazów w wodzie,
 • zamianą jednostek

 

II  ETAP  obejmuje dodatkowo zagadnienia:

 

 • węgiel i jego i jego związki z wodorem:
  • odmiany alotropowe węgla,
  • źródła węglowodorów,
  • węglowodory – budowa cząsteczki, właściwości, otrzymywanie, nazewnictwo (izomery),
  • pochodne węglowodorów (alkohole, kwasy, estry) – budowa cząsteczki, właściwości, otrzymywanie, nazewnictwo (rzędowość)
 • mol, masa molowa, objętość molowa gazów, stężenie molowe

 

 1. TERMINY EDYCJI  KONKURSU 2015/2016:

 

I ETAP: 13 STYCZNIA 2016r. godz. 1000 etap szkolny

 

II  ETAP23 MARCA 2016r. godz. 1000 - Publiczne Gimnazjum im. Księdza Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Rakszawie.

 

     Zakończenie konkursu:

 

Wręczenie dyplomów i nagród ufundowanych przez sponsorów  odbędzie się

w Zespole Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku. O terminie podsumowania konkursu (data i godzina)  macierzyste szkoły laureatów zostaną powiadomione  w późniejszym terminie.

 

 1. Zapisy końcowe:
 • Szkoły zainteresowane udziałem w tegorocznej edycji konkursu proszone są o pisemne przesłanie zgłoszenia  do dnia 5 stycznia 2016 r. na adres:

 

Publiczne Gimnazjum im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Rakszawie

37 – 111 Rakszawa

 

 • Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest podanie aktualnego adresu poczty elektronicznej szkoły.
 • Uczestnicy konkursu wypełniają oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby konkursu (załącznik do regulaminu)

 

Międzyszkolny Zespół Nauczycieli Chemii

 

 

 KONTAKT

konkurschem@wp.pl

 

 

Marta Radomska – tel.17 225 05 75

Elżbieta Domańska – tel. 17 241 38 44

Anna Mucha – tel. 500 170 354

 

 

Załącznik

 

 

Oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) uczniów biorących udział w Podkarpackim Gimnazjalnym Konkursie Chemicznym:

 

Ja…………………………………………………………………………………………………..

 oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i uzycie wizerunku  mojego dziecka ......................................................................................................................

ucznia klasy ........... szkoły:......................................................................................,

do celów związanych z  udziałem w Podkarpackim Gimnazjalnym Konkursie Chemicznym w roku szkolnym 2015/2016.

        

 

                                                                                                                                                                        ..................................................................

                                                                                                                                                                     podpis rodzica (opiekuna prawnego)